Kiravo Beta

KIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄMateriaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen

Ohjeita kouluttajalle

 

Tämä koulutusaineisto on suunniteltu ja toteutettu erityisesti työikäisen aikuisväestön tiedonhankinnan ohjaukseen.

Materiaali mukailee jo toteutettujen koulutuskokonaisuuksien sisältöjä ja aihealueina ovat

 • sosiaalisen median työkalut tiedonhankinnan, tiedonhallinnan ja ammatillisen verkostoitumisen kanavana
 • tiedonhankinnan perusteet ja taito hakea tietoa eri lähteistä ja hyödyntää näitä valmiuksia erilaisten verkosta löytyvien tiedonlähteiden käyttämiseen ja arviointiin oman työn kannalta
 • kirjaston ja kirjastoverkon sähköiset aineistot ja palvelut

Projektissa tuotetut koulutukset ovat olleet projektiehtojen mukaisesti laajoja kokonaisuuksia, mitä ei välttämättä ole mahdollista toteuttaa kirjastojen arjessa. Materiaalipankin aineistoa voi hyödyntää ja muokata eri kohderyhmien ja koulutustilanteen mukaan ja osioiden järjestystä ja painopisteitä voi vaihdella.

Tässä yhteydessä kohderyhminä ovat olleet opettajat, opinto-ohjaajat, pienyrittäjät ja työikäiset eli eri ammateissa toimivat martat, mikä heijastuu erityisesti tiedonlähteiden valintaan tässä aineistossa.

Osallistujille on hyvä muistuttaa, että niin kirjastojen ja kirjastoverkon kuin verkon muutkin sähköiset aineistot, muuttuvat ja laajenevat koko ajan ja aiheeseen liittyvät opetusmateriaalit vanhenevat aikaa myöten.

Hyvät tiedonhankinnan perustaidot ovat kuitenkin perusta, jolla osallistuja saa valmiuksia hyödyntää erilaisia tiedonlähteitä riippumatta siitä, mikä ja millainen verkkopalvelu tai tiedonlähde on kyseessä.

Koulutuksessa kannattaa käyttää aikaa perustaitojen oppimiseen, mihin Tiedonhankinnan startti -tiedosto antaa pohjaa.

Toteutuksesta
 • Toteutuksessa on ollut lähtökohtana usean, kahden tai kolmen koulutustilaisuuden kokonaisuus. Useimmiten kokonaisuus on toteutettu järjestämällä yksi koulutuskerta viikossa noin viikon välein.
 • Toteutuksessa on lähtökohtana, että koulutusvälineenä on internet koko koulutuksen ajan.
 • Koulutusmateriaaleina on tulostettavia tiedostoja, jotka on tarkoitettu sekä kouluttajille että osallistujille. Materiaali sisältää esimerkkejä ja harjoituksia.
 • Joistain aiheista on tehty myös powerpoint-esityksiä, joita voi halutessaan hyödyntää.
 • Aineistoa voi joutua muokkaamaan, esimerkiksi joissain kohdin aineisto voi sellaisenaan olla liian laaja lyhyeen koulutukseen. Lähtökohtana on ollut, että osallistuja saa aina mukaansa kirjallista aineistoa. Se, mitä ei ehkä ehditä opastuksessa käsitellä, osallistuja voi mahdollisesti opiskella itsenäisesti.
 • Koulutusmateriaalia on hyvä myös täydentää omilla harjoituksilla, keskusteluilla ja ryhmä- tai paritehtävillä. Koulutuksen mielenkiintoa voi lisätä keksimällä uusia tehtäviä ja esimerkkejä, sillä hetkellä ajankohtaisista aiheista tai taustaksi paikallisille tapahtumille ja puheenaiheille.
 • Kurssilaisille tehtävästä ennakkokyselystä saa vinkkejä siitä, mitä juuri sillä kurssilla kannattaa painottaa. Jos tähän ei ole mahdollisuutta, on hyvä kartoittaa keskustelulla osallistujien aikaisempaa kokemusta aiheesta ja heidän tiedontarpeitaan.
 • Kursseille osallistuu usein erilaisia oppijoita ja eritasoisia tietokoneen käyttäjiä. Tilannetta helpottaa, jos mukana on kollega auttamassa yksittäisiä kurssilaisia tilanteen mukaan.
 • Kannattaa antaa aikaa myös yhteiselle keskustelulle ja asiaan liittyvien vertaiskokemusten jakamiselle.
 • Osallistujille on hyvä kertoa selvästi, milloin heidän on tarkoitus tehdä jotain omilla koneillaan ja milloin he voivat keskittyä seuraamaan kouluttajaa. On mahdotonta yhtä aikaa keskittyä kuuntelemaan opetusta, katsoa esimerkkejä ja tehdä samalla kaikki itse.

 

Ajankäytöstä
 • Suunnittele aikataulu niin, että tilaa jää myös keskustelulle ja avustamiselle.
 • Osallistujien vireys ja mielenkiinto säilyvät koulutuksen ajan parhaiten, kun teoriaosuudet ja toiminta vuorottelevat.
 • Muista tauottaa puheesi, jotta kuulija voi sulatella kuulemaansa.
 • Jos osallistujilla on jo työpäivä takanaan, voit tauottaa opastusta esim. kirjastokävelyllä ja tutustumalla välipalana johonkin kirjaston tilaan tai palveluun.

Lisälukemista kouluttajalle ja vinkkejä erilaisten koulutusten toteutukseen: 
Päivi Kupias - Mia Koski: Hyvä kouluttaja, Sanoma Pro Oy, 2012.